Regulamin

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin – plik do pobrania PDF / DOC | Formularz – reklamacji |
D
okument odstąpienia od umowy PDF/DOC)

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ornari.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.ornari.pl;

 5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.ornari.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem strony www.ornari.pl

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.ornari.pl, prowadzony jest przez Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski NIP: 771-010-18-95.

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java script

  2. Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java script,

  3. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ornari.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 10. Sklep prowadzony jest w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt.5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070) oraz sposobie zapoznania się z nim.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal

 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.ornari.pl, dokonać wyboru produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  3. wybranej metody płatności,

  4. wybranego sposobu dostawy,

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów".

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną " ornari.pl - zamówienie numer: ...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Po otrzymaniu powyższej wiadomości mailowej sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną lub wyśle wiadomość mailową potwierdzającą wysyłkę zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub jego wysyłki umowę uważa się za zawartą.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 10. Utrwalanie, zabezpieczenie i udostępnianie danych zamówienia oraz regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://ornari.pl/webpage/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić wydruk

 11. Dostęp do poprzednich zamówień można uzyskać logując się do swojego konta na www.ornari.pl (o ile dokonano rejestracji)

V. Zamówienia

 1. Sprzedaż prowadzona jest przez Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski NIP: 771-010-18-95.

 2. Zamówienia złożone na stronie www.ornari.pl wysyłane są tylko na terytorium Polski.

 3. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 4. Złożenie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie pod numerem 506 309 308 .

 5. Podczas składania zamówienia trzeba podać dane niezbędne do jego realizacji. Należy podać dokładny adres składający się z nazwy ulicy, numeru domu i mieszkania (w razie konieczności). Jeśli doręczenie ma nastąpić do firmy niezbędne jest podanie jej nazwy. W razie podania błędnego adresu e-mail klient nie otrzyma wiadomości o postępie realizacji zamówienia.

 6. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie.

 7. Wysyłka produktów ze statusem "Produkt dostępny" następuje najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (płatność przy odbiorze, za pomocą karty kredytowej) lub zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie (przelew bankowy za pośrednictwem PayU). Czas ten ulega wydłużeniu do 10 dni roboczych jeśli w zamówieniu znajduje się chociaż jeden produkt ze statusem "gotowy do wysyłki w 5-10 dni". Zamówienia zawierające produkty o różnym statusie dostępności są wysyłane dopiero po otrzymaniu produktu wymagającego najdłuższego czasu oczekiwania.

 8. Maksymalna ilość produktu z jednego asortymentu jaką można zamówić w ramach jednego zamówienia wynosi 20 szt. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia nie spełniającego tego warunku.

VI. Płatności i ceny

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 2. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

  1. bezgotówkowej:

   - płatność przelewem na rachunek sklepu: podany po potwierdzeniu stanu magazynowego

   - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińska 90, r NIP: 779-23-08-495,

  2. gotówkowej

   - płatność za pobraniem (oznacza zapłatę za zamówienie w chwili doręczenia przesyłki – listonoszowi lub kurierowi. 

VII. Dostawa

 1. Wszystkie zamówienia wysyłane są z siedziby firmy w Polsce: 
  Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski

 2. Wszystkie zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczta-Polska pod wskazany w formularzu zamówienia adres (nie dokonujemy weryfikacji adresów).

 3. Koszt dostawy zamówień na kwotę poniżej 300 PLN (brutto) wynosi w zależności od wyboru przewoźnika. Ceny usług znajdują się w zakładce „Koszty i sposoby dostawy” lub pod adresem http://ornari.pl/webpage/dostawa.html. Zamówienia powyżej tej kwoty dostarczane są bezpłatnie.

 4. Czas dostawy wynosi 2-3 dni roboczych. Czas dostawy liczony jest od dnia wysłania przesyłki.

 5. Pracownicy DPD doręczają przesyłki w godzinach 8-18 w dni robocze.

 6. Jeśli w wyniku podanie błędnych informacji adresowych, zamówienie nie może zostać dostarczone a, mimo informacji ze strony Sprzedawcy, odebrane z oddziału DPD, Sprzedawca może dochodzić zwrotów kosztów dostawy.

   

VIII. Odstąpienie od umowy

Każdemu konsumentowi korzystającemu ze sklepu internetowego www.ornari.pl, na podstawie przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład:

 1. drogą pocztową na adres

  Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski

 2. pocztą elektroniczną na adres: info@ornari.pl

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest poniżej:.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

do: Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski,

– Ja/My(*)........................................ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
..............................................................................................................................., numer zamówienia....................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)to ....................................................................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...............................................................................................................................................

– Adres konsumenta(-ów).......................................................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).......................................

– Data....................


(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

IX. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszt dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tego samego kanału płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania nam rzeczy na adres: Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski, niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. Dostępność produktów

 1. Zamawiając konkretne produkty należy zwrócić uwagę na status ich dostępności znajdujący się pod nazwą produktu. Status dostępności wpływa na czas realizacji zamówienia.

  1. Produkt ze statusem 'Produkt dostępny' – znajduje się na naszym magazynie. Produkty z tej grupy wysyłamy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na naszym koncie (lub złożenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze, poprzez PayU lub kartą kredytową).

  2. Produkt ze statusem 'wysyłamy w ciągu 5-10 dni' - produktów z tej grupy nie mamy na magazynie i musimy złożyć na nie zamówienie u naszych dostawców. Czas przygotowania wysyłki wydłuża się do od 5 do 10 dni roboczych.

  3. Produkt aktualnie niedostępny - tych produktów nie jesteśmy w stanie dostarczyć w chwili obecnej ponieważ są niedostępne u naszych dostawców. Produkt przywracany jest do normalnej sprzedaży jak tylko pojawi się w ofercie dostawcy.

 2. Produkt, który wymaga najdłuższego czasu przygotowania do wysyłki będzie miał wpływ na realizację twojego zamówienia np. jeśli zamówisz produkt dostępny oraz gotowy do wysyłki w 5-10 dni, twoja paczka zostanie wysłana w ciągu 5-10 dni.

 3. Może zdarzyć się że mimo dostępności produktu na stronie internetowej nie będziemy w stanie go doręczyć np. w wyniku dłuższej niedostępności w hurtowni. W takim wypadku klient zostanie poinformowany o tym mailowo lub telefonicznie a środki za niedostępny produkt zwrócone tym samy kanałem co dokonana płatność.

   

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski.jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] KodeksuCywilnego. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@ornari.pl. Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski.zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski.nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres 
  Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal
  ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski
  mailowo na adres info@ornari.pl

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Józef Rogaczewski Kwiaciarnia „Fleur” Hurt-Detal. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  XIII. Rostrzyganie sporów

  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  - Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

  3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między ornari.pl a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Delegatura Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynarska 2 dostępny pod adresem: http://www.wiih.lodz.pl. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  XIV. Postanowienie końcowe

  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ornari.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

24.04.2019 r. Piotrków Trybunalski